Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:12

New American Standard Version
Acts 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they all continued in amazement and great perplexity, saying to one another, ""What does this mean?"
NA26 – ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, (5723) Τί θέλει (5719) τοῦτο εἶναι; (5750)
WH – εξισταντο (5710) δε παντες και [ διηπορουντο (5710) | διηπορουν (5707) ] αλλος προς αλλον λεγοντες (5723) τι θελει (5719) τουτο ειναι (5721)
PES – ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܬ݂ܰܘܺܝܪܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile