Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:25

New American Standard Version
Acts 28:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they did not agree with one another, they {began} leaving after Paul had spoken one {parting} word, ""The Holy Spirit rightly spoke through Isaiah the prophet to your fathers,
NA26 – ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες (5752) πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, (5710) εἰπόντος (5631) τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν (5656) διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν
WH – ασυμφωνοι δε οντες (5723) προς αλληλους απελυοντο (5710) ειποντος (5631) του παυλου ρημα εν οτι καλως το πνευμα το αγιον ελαλησεν (5656) δια ησαιου του προφητου προς τους πατερας υμων
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܪܺܝܘ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܡܰܠܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile