Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:21

New American Standard Version
Acts 28:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They said to him, ""We have neither received letters from Judea concerning you, nor have any of the brethren come here and reported or spoken anything bad about you.
NA26 – οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν, (5627) Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, οὔτε παραγενόμενός (5637) τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν (5656) ἐλάλησέν (5656) τι περὶ σοῦ πονηρόν.
WH – οι δε προς αυτον ειπαν (5627) ημεις ουτε γραμματα περι σου εδεξαμεθα (5662) απο της ιουδαιας ουτε παραγενομενος (5637) τις των αδελφων απηγγειλεν (5656) η ελαλησεν (5656) τι περι σου πονηρον
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܗܶܢܽܘܢ ܚܢܰܢ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܠܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܢ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܥܠܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile