Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:16

New American Standard Version
Acts 28:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When we entered Rome, Paul was allowed to stay by himself, with the soldier who was guarding him.
NA26 – Ὅτε δὲ εἰσήλθομεν (5627) εἰς Ῥήγιον, ἐπετράπη (5681) τῷ Παύλῳ μένειν (5721) καθ ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι (5723) αὐτὸν στρατιώτῃ.
WH – οτε δε [ | ] εις ρωμην επετραπη (5681) τω παυλω μενειν (5721) καθ εαυτον συν τω φυλασσοντι (5723) αυτον στρατιωτη
PES – ܘܥܰܠܢ ܠܪܽܗ݈ܘܡܺܐ ܘܰܐܦ݁ܶܣ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܢܶܫܪܶܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܥܰܡ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܳܘܛܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܢܳܛܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile