Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:1

New American Standard Version
Acts 26:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Agrippa said to Paul, ""You are permitted to speak for yourself." Then Paul stretched out his hand and {proceeded} to make his defense:
NA26 – Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, (5713) Ἐπιτρέπεταί (5743) σοι περὶ σεαυτοῦ λέγειν. (5721) τότε Παῦλος ἐκτείνας (5660) τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο, (5711)
WH – αγριππας δε προς τον παυλον εφη (5707) επιτρεπεται (5743) σοι [ υπερ | περι ] σεαυτου λεγειν (5721) τοτε ο παυλος εκτεινας (5660) την χειρα απελογειτο (5711)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܰܘܣ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܳܟ݂ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܦ݁ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܢܳܦ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile