Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:8

New American Standard Version
Acts 24:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ordering his accusers to come before you.] By examining him yourself concerning all these matters you will be able to ascertain the things of which we accuse him."
NA26 – παρ οὗ δυνήσῃ (5695) αὐτὸς ἀνακρίνας (5660) περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι (5629) ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν (5719) αὐτοῦ.
WH – παρ ου δυνηση (5695) αυτος ανακρινας (5660) περι παντων τουτων επιγνωναι (5629) ων ημεις κατηγορουμεν (5719) αυτου
PES – ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܰܩܛܺܪܓ݂ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܶܗ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܦ݂ ܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܛܪܓ݂ܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile