Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:23

New American Standard Version
Acts 24:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then he gave orders to the centurion for him to be kept in custody and {yet} have {some} freedom, and not to prevent any of his friends from ministering to him.
NA26 – διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι (5745) αὐτὸν ἔχειν (5721) τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν (5721) τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν (5721) αὐτῷ.
WH – διαταξαμενος (5671) τω εκατονταρχη τηρεισθαι (5745) αυτον εχειν (5721) τε ανεσιν και μηδενα κωλυειν (5721) των ιδιων αυτου υπηρετειν (5721) αυτω
PES – ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕ݁ܢܶܛܪܺܝܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܰܢܝܳܚܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܝܳܕ݂ܽܘܥܰܘܗ݈ܝ ܢܶܬ݂ܟ݁ܠܶܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile