Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:16

New American Standard Version
Acts 24:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""In view of this, I also do my best to maintain always a blameless conscience {both} before God and before men.
NA26 – ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ (5719) ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν (5721) πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός.
WH – εν τουτω και αυτος ασκω (5719) απροσκοπον συνειδησιν εχειν (5721) προς τον θεον και τους ανθρωπους δια παντος
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܳܡܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile