Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:15

New American Standard Version
Acts 24:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – having a hope in God, which these men cherish themselves, that there shall certainly be a resurrection of both the righteous and the wicked.
NA26 – ἐλπίδα ἔχων (5723) εἰς τὸν θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, (5736) ἀνάστασιν μέλλειν (5721) ἔσεσθαι (5705) δικαίων τε καὶ ἀδίκων.
WH – ελπιδα εχων (5723) εις τον θεον ην και αυτοι ουτοι προσδεχονται (5736) αναστασιν μελλειν (5721) εσεσθαι (5696) δικαιων τε και αδικων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܶܐ ܘܰܕ݂ܥܰܘܳܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile