Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:30,35

New American Standard Version
Acts 23:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When I was informed that there would be a plot against the man, I sent him to you at once, also instructing his accusers to bring charges against him before you."
NA26 – μηνυθείσης (5685) δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα ἔσεσθαι, (5705) ἐξαυτῆς ἔπεμψα (5656) πρὸς σέ, παραγγείλας (5660) καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν (5721) τὰ πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ.
WH – μηνυθεισης (5685) δε μοι επιβουλης εις τον ανδρα εσεσθαι (5696) εξαυτης επεμψα (5656) προς σε παραγγειλας (5660) και τοις κατηγοροις λεγειν (5721) [ | [τα] ] προς αυτον επι σου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܩ ܠܺܝ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܡܺܐܢܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܶܗ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܦ݂ܰܩܕ݂ܶܬ݂ ܠܰܩܛܺܓ݂ܪܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܗܘܺܝ ܚܠܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  
Acts 23:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – he said, ""I will give you a hearing after your accusers arrive also," giving orders for him to be kept in Herod's Praetorium.
NA26 – Διακούσομαί (5695) σου, ἔφη, (5713) ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται· (5638) κελεύσας (5660) ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι (5733) αὐτόν.
WH – διακουσομαι (5695) σου εφη (5707) οταν και οι κατηγοροι σου παραγενωνται (5638) κελευσας (5660) εν τω πραιτωριω του ηρωδου φυλασσεσθαι (5733) αυτον
PES – ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܡܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܩܛܺܓ݂ܪܳܢܰܝܟ݁ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܛܪܽܘܢܶܗ ܒ݁ܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܳܢ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile