Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:30

New American Standard Version
Acts 23:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When I was informed that there would be a plot against the man, I sent him to you at once, also instructing his accusers to bring charges against him before you."
NA26 – μηνυθείσης (5685) δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα ἔσεσθαι, (5705) ἐξαυτῆς ἔπεμψα (5656) πρὸς σέ, παραγγείλας (5660) καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν (5721) τὰ πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ.
WH – μηνυθεισης (5685) δε μοι επιβουλης εις τον ανδρα εσεσθαι (5696) εξαυτης επεμψα (5656) προς σε παραγγειλας (5660) και τοις κατηγοροις λεγειν (5721) [ | [τα] ] προς αυτον επι σου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܩ ܠܺܝ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܡܺܐܢܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܶܗ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܦ݂ܰܩܕ݂ܶܬ݂ ܠܰܩܛܺܓ݂ܪܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܗܘܺܝ ܚܠܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile