Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:27

New American Standard Version
Acts 23:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When this man was arrested by the Jews and was about to be slain by them, I came up to them with the troops and rescued him, having learned that he was a Roman.
NA26 – Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα (5685) ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα (5723) ἀναιρεῖσθαι (5745) ὑπ αὐτῶν ἐπιστὰς (5631) σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλάμην, μαθὼν (5631) ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν· (5748)
WH – τον ανδρα τουτον συλλημφθεντα (5685) υπο των ιουδαιων και μελλοντα (5723) αναιρεισθαι (5745) υπ αυτων επιστας (5631) συν τω στρατευματι εξειλαμην (5639) μαθων (5631) οτι ρωμαιος εστιν (5719)
PES – ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܶܗ ܘܩܳܡܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܘܦ݂ܰܪܶܩܬ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܶܠܦ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile