Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:15

New American Standard Version
Acts 23:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Now therefore, you and the Council notify the commander to bring him down to you, as though you were going to determine his case by a more thorough investigation; and we for our part are ready to slay him before he comes near {the place.}"
NA26 – νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε (5657) τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ (5632) αὐτὸν εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας (5723) διαγινώσκειν (5721) ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι (5658) αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν (5748) τοῦ ἀνελεῖν (5629) αὐτόν.
WH – νυν ουν υμεις εμφανισατε (5657) τω χιλιαρχω συν τω συνεδριω οπως καταγαγη (5632) αυτον εις υμας ως μελλοντας (5723) διαγινωσκειν (5721) ακριβεστερον τα περι αυτου ημεις δε προ του εγγισαι (5658) αυτον ετοιμοι εσμεν (5719) του ανελειν (5629) αυτον
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܒ݁ܥܰܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܶܝܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܨܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܘܰܚܢܰܢ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܩܛܠܺܝܘܗ݈ܝ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܡܛܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile