Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:12,21

New American Standard Version
Acts 23:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When it was day, the Jews formed a conspiracy and bound themselves under an oath, saying that they would neither eat nor drink until they had killed Paul.
NA26 – Γενομένης (5637) δὲ ἡμέρας ποιήσαντες (5660) συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν (5656) ἑαυτοὺς λέγοντες (5723) μήτε φαγεῖν (5629) μήτε πίειν (5629) ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν (5725) τὸν Παῦλον.
WH – γενομενης (5637) δε ημερας ποιησαντες (5660) συστροφην οι ιουδαιοι ανεθεματισαν (5656) εαυτους λεγοντες (5723) μητε φαγειν (5629) μητε [ | ] εως ου αποκτεινωσιν (5661) τον παυλον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܗ݈ܘܰܘ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܶܗ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  
Acts 23:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""So do not listen to them, for more than forty of them are lying in wait for him who have bound themselves under a curse not to eat or drink until they slay him; and now they are ready and waiting for the promise from you."
NA26 – σὺ οὖν μὴ πεισθῇς (5686) αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσιν (5719) γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν (5656) ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν (5629) μήτε πιεῖν (5629) ἕως οὗ ἀνέλωσιν (5661) αὐτόν, καὶ νῦν εἰσιν (5748) ἕτοιμοι προσδεχόμενοι (5740) τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.
WH – συ ουν μη πεισθης (5686) αυτοις ενεδρευουσιν (5719) γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσερακοντα οιτινες ανεθεματισαν (5656) εαυτους μητε φαγειν (5629) μητε [ | ] εως ου ανελωσιν (5632) αυτον και νυν εισιν (5719) ετοιμοι προσδεχομενοι (5740) την απο σου επαγγελιαν
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܰܟ݂ܡܺܐܢܳܐ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܶܗ ܘܗܳܐ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ ܠܫܽܘܘܕ݁ܳܝܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile