Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 22:24

New American Standard Version
Acts 22:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the commander ordered him to be brought into the barracks, stating that he should be examined by scourging so that he might find out the reason why they were shouting against him that way.
NA26 – ἐκέλευσεν (5656) χιλίαρχος εἰσάγεσθαι (5745) αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν, εἴπας (5631) μάστιξιν ἀνετάζεσθαι (5745) αὐτὸν ἵνα ἐπιγνῷ (5632) δι ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν (5707) αὐτῷ.
WH – εκελευσεν (5656) ο χιλιαρχος εισαγεσθαι (5745) αυτον εις την παρεμβολην ειπας (5631) μαστιξιν ανεταζεσθαι (5745) αυτον ινα επιγνω (5632) δι ην αιτιαν ουτως επεφωνουν (5707) αυτω
PES – ܦ݁ܩܰܕ݂ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܥܠܽܘܢܶܗ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܶܓ݂ܕ݁ܶܐ ܢܶܫܬ݁ܰܐܰܠ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܕ݁ܰܥ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile