Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 22:18

New American Standard Version
Acts 22:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and I saw Him saying to me, 'Make haste, and get out of Jerusalem quickly, because they will not accept your testimony about Me.'
NA26 – καὶ ἰδεῖν (5629) αὐτὸν λέγοντά (5723) μοι, Σπεῦσον (5657) καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἰερουσαλήμ, διότι οὐ παραδέξονταί (5736) σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ.
WH – και ιδειν (5629) αυτον λεγοντα (5723) μοι σπευσον (5657) και εξελθε (5628) εν ταχει εξ ιερουσαλημ διοτι ου παραδεξονται (5699) σου μαρτυριαν περι εμου
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ܶܗ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܺܝ ܐܶܣܬ݁ܰܪܗܰܒ݂ ܘܦ݂ܽܘܩ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܰܥܠܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile