Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 22:10

New American Standard Version
Acts 22:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And I said, 'What shall I do, Lord?' And the Lord said to me, 'Get up and go on into Damascus, and there you will be told of all that has been appointed for you to do.'
NA26 – εἶπον (5627) δέ, Τί ποιήσω, (5661) κύριε; δὲ κύριος εἶπεν (5627) πρός με, Ἀναστὰς (5631) πορεύου (5737) εἰς Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαληθήσεται (5701) περὶ πάντων ὧν τέτακταί (5769) σοι ποιῆσαι. (5658)
WH – ειπον (5627) δε τι ποιησω (5661) κυριε ο δε κυριος ειπεν (5627) προς με αναστας (5631) πορευου (5737) εις δαμασκον κακει σοι λαληθησεται (5701) περι παντων ων τετακται (5769) σοι ποιησαι (5658)
PES – ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܡܳܪܝ ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܩܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile