Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:8,16

New American Standard Version
Acts 21:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the next day we left and came to Caesarea, and entering the house of Philip the evangelist, who was one of the seven, we stayed with him.
NA26 – τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν (5627) εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες (5631) εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ ὄντος (5752) ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐμείναμεν (5656) παρ αὐτῷ.
WH – τη δε επαυριον εξελθοντες (5631) [ | ] εις [ καισαριαν | καισαρειαν ] και εισελθοντες (5631) εις τον οικον φιλιππου του ευαγγελιστου οντος (5723) εκ των επτα εμειναμεν (5656) παρ αυτω
PES – ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܢ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܘܥܰܠܢ ܫܪܰܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܡܣܰܒ݁ܪܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 21:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Some} of the disciples from Caesarea also came with us, taking us to Mnason of Cyprus, a disciple of long standing with whom we were to lodge.
NA26 – συνῆλθον (5627) δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες (5723) παρ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ.
WH – συνηλθον (5627) δε και των μαθητων απο [ καισαριας | καισαρειας ] συν ημιν αγοντες (5723) παρ ω ξενισθωμεν (5686) μνασωνι τινι κυπριω αρχαιω μαθητη
PES – ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܰܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܒ݂ܺܝܪܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܚܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܡܢܰܣܳܘܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܰܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile