Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:40

New American Standard Version
Acts 21:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When he had given him permission, Paul, standing on the stairs, motioned to the people with his hand; and when there was a great hush, he spoke to them in the Hebrew dialect, saying,
NA26 – ἐπιτρέψαντος (5660) δὲ αὐτοῦ Παῦλος ἑστὼς (5761) ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισεν (5656) τῇ χειρὶ τῷ λαῷ· πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης (5637) προσεφώνησεν (5656) τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ λέγων, (5723)
WH – επιτρεψαντος (5660) δε αυτου ο παυλος εστως (5761) επι των αναβαθμων κατεσεισεν (5656) τη χειρι τω λαω πολλης δε σιγης γενομενης (5637) προσεφωνησεν (5656) τη εβραιδι διαλεκτω λεγων (5723)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܶܗ ܩܳܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܥܰܠ ܕ݁ܰܪܓ݁ܶܐ ܘܰܐܙܺܝܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܗܶܠܘ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile