Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:34

New American Standard Version
Acts 21:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But among the crowd some were shouting one thing {and} some another, and when he could not find out the facts because of the uproar, he ordered him to be brought into the barracks.
NA26 – ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν (5707) ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ δυναμένου (5740) δὲ αὐτοῦ γνῶναι (5629) τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν (5656) ἄγεσθαι (5745) αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.
WH – αλλοι δε αλλο τι επεφωνουν (5707) εν τω οχλω μη δυναμενου (5740) δε αυτου γνωναι (5629) το ασφαλες δια τον θορυβον εκελευσεν (5656) αγεσθαι (5745) αυτον εις την παρεμβολην
PES – ܘܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܳܟ݂ܠܳܘܣ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܕ݁ܶܡ ܘܡܶܛܽܠ ܩܥܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܠܽܘܢܶܗ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile