Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:3

New American Standard Version
Acts 21:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When we came in sight of Cyprus, leaving it on the left, we kept sailing to Syria and landed at Tyre; for there the ship was to unload its cargo.
NA26 – ἀναφάναντες (5631) δὲ τὴν Κύπρον καὶ καταλιπόντες (5631) αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν (5707) εἰς Συρίαν, καὶ κατήλθομεν (5627) εἰς Τύρον, ἐκεῖσε γὰρ τὸ πλοῖον ἦν (5713) ἀποφορτιζόμενον (5740) τὸν γόμον.
WH – αναφαναντες (5631) δε την κυπρον και καταλιποντες (5631) αυτην ευωνυμον επλεομεν (5707) εις συριαν και κατηλθομεν (5627) εις τυρον εκεισε γαρ το πλοιον ην (5707) αποφορτιζομενον (5740) τον γομον
PES – ܘܡܰܛܺܝܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܘܰܫܒ݂ܰܩܢܳܗ ܠܣܶܡܳܠܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܰܛܺܝܢ ܠܨܽܘܪ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܠܰܡܢܳܚܽܘ ܛܰܥܢܳܗ ܀
Lexical Parser: