Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:20

New American Standard Version
Acts 21:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they heard it they {began} glorifying God; and they said to him, ""You see, brother, how many thousands there are among the Jews of those who have believed, and they are all zealous for the Law;
NA26 – οἱ δὲ ἀκούσαντες (5660) ἐδόξαζον τὸν θεόν, εἶπόν (5627) τε αὐτῷ, Θεωρεῖς, (5719) ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν (5748) ἐν τοῖς Ἰουδαίοις τῶν πεπιστευκότων, (5761) καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν· (5719)
WH – οι δε ακουσαντες (5660) εδοξαζον (5707) τον θεον [ | ] τε αυτω θεωρεις (5719) αδελφε ποσαι μυριαδες εισιν (5719) εν τοις ιουδαιοις των πεπιστευκοτων (5761) και παντες ζηλωται του νομου υπαρχουσιν (5719)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܫܰܒ݁ܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܚܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܪܶܒ݁ܘܳܢ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܛܰܢܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile