Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:19

New American Standard Version
Acts 21:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After he had greeted them, he {began} to relate one by one the things which God had done among the Gentiles through his ministry.
NA26 – καὶ ἀσπασάμενος (5666) αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν (5656) θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ.
WH – και ασπασαμενος (5666) αυτους εξηγειτο (5711) καθ εν εκαστον ων εποιησεν (5656) ο θεος εν τοις εθνεσιν δια της διακονιας αυτου
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܢ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile