Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:9

New American Standard Version
Acts 20:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there was a young man named Eutychus sitting on the window sill, sinking into a deep sleep; and as Paul kept on talking, he was overcome by sleep and fell down from the third floor and was picked up dead.
NA26 – καθεζόμενος (5740) δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος (5746) ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου (5740) τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς (5685) ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν (5627) ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη (5681) νεκρός.
WH – καθεζομενος (5740) δε τις νεανιας ονοματι ευτυχος επι της θυριδος καταφερομενος (5746) υπνω βαθει διαλεγομενου (5740) του παυλου επι πλειον κατενεχθεις (5685) απο του υπνου επεσεν (5627) απο του τριστεγου κατω και ηρθη (5681) νεκρος
PES – ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܐܶܘܛܽܟ݂ܳܘܣ ܒ݁ܟ݂ܰܘܬ݂ܳܐ ܘܫܳܡܰܥ ܘܰܛܒ݂ܰܥ ܒ݁ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܓ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܒ݂ܫܶܢܬ݂ܶܗ ܢܦ݂ܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܕ݂ܝܳܪܺܝܢ ܘܶܐܫܬ݁ܩܶܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile