Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:31

New American Standard Version
Acts 20:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore be on the alert, remembering that night and day for a period of three years I did not cease to admonish each one with tears.
NA26 – διὸ γρηγορεῖτε, (5720) μνημονεύοντες (5723) ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην (5668) μετὰ δακρύων νουθετῶν (5723) ἕνα ἕκαστον.
WH – διο γρηγορειτε (5720) μνημονευοντες (5723) οτι τριετιαν νυκτα και ημεραν ουκ επαυσαμην (5668) μετα δακρυων νουθετων (5723) ενα εκαστον
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܺܝܪܺܝܢ ܘܥܰܗܺܝܕ݂ܺܝܢ ܕ݁ܰܫܢܰܝܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܠܳܐ ܫܠܺܝܬ݂ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܐ ܡܰܪܬ݁ܶܐ ܐܶܢܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser: