Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:27

New American Standard Version
Acts 20:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God.
NA26 – οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην (5668) τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι (5658) πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑμῖν.
WH – ου γαρ υπεστειλαμην (5668) του μη αναγγειλαι (5658) πασαν την βουλην του θεου υμιν
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܫܬ݁ܶܐܠܶܬ݂ ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܰܥܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile