Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:22

New American Standard Version
Acts 20:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And now, behold, bound by the Spirit, I am on my way to Jerusalem, not knowing what will happen to me there,
NA26 – καὶ νῦν ἰδοὺ (5628) δεδεμένος (5772) ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι (5736) εἰς Ἰερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά (5694) μοι μὴ εἰδώς, (5761)
WH – και νυν ιδου (5640) δεδεμενος (5772) εγω τω πνευματι πορευομαι (5736) εις ιερουσαλημ τα εν αυτη συναντησοντα (5694) [ εμοι | μοι ] μη ειδως (5761)
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܪܰܥ ܠܺܝ ܒ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile