Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:19

New American Standard Version
Acts 20:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – serving the Lord with all humility and with tears and with trials which came upon me through the plots of the Jews;
NA26 – δουλεύων (5723) τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων (5631) μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων·
WH – δουλευων (5723) τω κυριω μετα πασης ταπεινοφροσυνης και δακρυων και πειρασμων των συμβαντων (5631) μοι εν ταις επιβουλαις των ιουδαιων
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܳܠܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܡܥܶܐ ܘܰܒ݂ܢܶܣܝܽܘܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܝ ܒ݁ܢܶܟ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile