Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:17

New American Standard Version
Acts 20:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – From Miletus he sent to Ephesus and called to him the elders of the church.
NA26 – Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας (5660) εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο (5668) τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.
WH – απο δε της μιλητου πεμψας (5660) εις εφεσον μετεκαλεσατο (5668) τους πρεσβυτερους της εκκλησιας
PES – ܘܡܶܢܳܗ ܡܶܢ ܡܺܝܠܺܝܛܳܘܣ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܝܬ݁ܺܝ ܠܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile