Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:10

New American Standard Version
Acts 20:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Paul went down and fell upon him, and after embracing him, he said, ""Do not be troubled, for his life is in him."
NA26 – καταβὰς (5631) δὲ Παῦλος ἐπέπεσεν (5627) αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν (5631) εἶπεν, (5627) Μὴ θορυβεῖσθε, (5744) γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. (5748)
WH – καταβας (5631) δε ο παυλος επεπεσεν (5627) αυτω και συμπεριλαβων (5631) ειπεν (5627) μη θορυβεισθε (5744) η γαρ ψυχη αυτου εν αυτω εστιν (5719)
PES – ܘܰܢܚܶܬ݂ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܢܦ݂ܰܠ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܘܥܰܦ݁ܩܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܙܺܝܥܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܶܗ ܗ݈ܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile