Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:33

New American Standard Version
Acts 19:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Some of the crowd concluded {it was} Alexander, since the Jews had put him forward; and having motioned with his hand, Alexander was intending to make a defense to the assembly.
NA26 – ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν (5656) Ἀλέξανδρον, προβαλόντων (5660) αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων· δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας (5660) τὴν χεῖρα ἤθελεν (5707) ἀπολογεῖσθαι (5738) τῷ δήμῳ.
WH – εκ δε του οχλου συνεβιβασαν (5656) αλεξανδρον προβαλοντων (5631) αυτον των ιουδαιων ο δε αλεξανδρος κατασεισας (5660) την χειρα ηθελεν (5707) απολογεισθαι (5738) τω δημω
PES – ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܩܺܝܡܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܘܣ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܳܡ ܐܰܢܺܝܦ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile