Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:31

New American Standard Version
Acts 19:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Also some of the Asiarchs who were friends of his sent to him and repeatedly urged him not to venture into the theater.
NA26 – τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὄντες (5752) αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες (5660) πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν (5707) μὴ δοῦναι (5629) ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον.
WH – τινες δε και των ασιαρχων οντες (5723) αυτω φιλοι πεμψαντες (5660) προς αυτον παρεκαλουν (5707) μη δουναι (5629) εαυτον εις το θεατρον
PES – ܘܳܐܦ݂ ܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܳܚܡܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܰܘ ܫܰܕ݁ܰܪܘ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܠܬ݂ܶܐܰܛܪܳܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile