Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:29,31

New American Standard Version
Acts 19:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The city was filled with the confusion, and they rushed with one accord into the theater, dragging along Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia.
NA26 – καὶ ἐπλήσθη (5681) πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν (5656) τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον συναρπάσαντες (5660) Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου.
WH – και επλησθη (5681) η πολις της συγχυσεως ωρμησαν (5656) τε ομοθυμαδον εις το θεατρον συναρπασαντες (5660) γαιον και αρισταρχον μακεδονας συνεκδημους παυλου
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܓ݂ܫܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܪܗܶܛܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܬ݂ܶܐܰܛܪܳܘܢ ܘܰܚܛܰܦ݂ܘ ܐܰܘܒ݁ܶܠܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܐܺܝܳܘܣ ܘܠܰܐܪܺܣܛܰܪܟ݂ܳܘܣ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܒ݁ܢܰܝ ܠܘܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  
Acts 19:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Also some of the Asiarchs who were friends of his sent to him and repeatedly urged him not to venture into the theater.
NA26 – τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὄντες (5752) αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες (5660) πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν (5707) μὴ δοῦναι (5629) ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον.
WH – τινες δε και των ασιαρχων οντες (5723) αυτω φιλοι πεμψαντες (5660) προς αυτον παρεκαλουν (5707) μη δουναι (5629) εαυτον εις το θεατρον
PES – ܘܳܐܦ݂ ܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܳܚܡܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܰܘ ܫܰܕ݁ܰܪܘ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܠܬ݂ܶܐܰܛܪܳܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile