Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:28

New American Standard Version
Acts 19:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they heard {this} and were filled with rage, they {began} crying out, saying, ""Great is Artemis of the Ephesians!"
NA26 – Ἀκούσαντες (5660) δὲ καὶ γενόμενοι (5637) πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον (5707) λέγοντες, (5723) Μεγάλη Ἄρτεμις Ἐφεσίων.
WH – ακουσαντες (5660) δε και γενομενοι (5637) πληρεις θυμου εκραζον (5707) λεγοντες (5723) μεγαλη η αρτεμις εφεσιων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܘܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܪܛܶܡܺܝܣ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile