Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:19

New American Standard Version
Acts 18:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They came to Ephesus, and he left them there. Now he himself entered the synagogue and reasoned with the Jews.
NA26 – κατήντησαν (5656) δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν (5627) αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν (5631) εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο τοῖς Ἰουδαίοις.
WH – κατηντησαν (5656) δε εις εφεσον κακεινους κατελιπεν (5627) αυτου αυτος δε εισελθων (5631) εις την συναγωγην διελεξατο (5662) τοις ιουδαιοις
PES – ܘܡܰܛܺܝܘ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܘܥܰܠ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile