Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:17

New American Standard Version
Acts 18:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they all took hold of Sosthenes, the leader of the synagogue, and {began} beating him in front of the judgment seat. But Gallio was not concerned about any of these things.
NA26 – ἐπιλαβόμενοι (5637) δὲ πάντες Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον (5707) ἔμπροσθεν τοῦ βήματος· καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν. (5707)
WH – επιλαβομενοι (5637) δε παντες σωσθενην τον αρχισυναγωγον ετυπτον (5707) εμπροσθεν του βηματος και ουδεν τουτων τω γαλλιωνι εμελεν (5707)
PES – ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܠܣܳܘܣܬ݂ܶܢܺܝܣ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܡܳܚܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܺܝܡ ܘܓ݂ܰܐܠܺܝܳܘܢ ܡܰܗܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile