Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:15

New American Standard Version
Acts 18:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but if there are questions about words and names and your own law, look after it yourselves; I am unwilling to be a judge of these matters."
NA26 – εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν (5748) περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ ὑμᾶς, ὄψεσθε (5695) αὐτοί· κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι (5736) εἶναι. (5750)
WH – ει δε ζητηματα εστιν (5719) περι λογου και ονοματων και νομου του καθ υμας οψεσθε (5695) αυτοι κριτης εγω τουτων ου βουλομαι (5736) ειναι (5721)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܙܺܛܺܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܫܡܳܗܶܐ ܘܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܗܘܶܐ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile