Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:13

New American Standard Version
Acts 18:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, ""This man persuades men to worship God contrary to the law."
NA26 – λέγοντες (5723) ὅτι Παρὰ τὸν νόμον ἀναπείθει (5719) οὗτος τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι (5738) τὸν θεόν.
WH – λεγοντες (5723) οτι παρα τον νομον αναπειθει (5719) ουτος τους ανθρωπους σεβεσθαι (5738) τον θεον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܦ݁ܺܝܣ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile