Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:12

New American Standard Version
Acts 18:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But while Gallio was proconsul of Achaia, the Jews with one accord rose up against Paul and brought him before the judgment seat,
NA26 – Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος (5752) τῆς Ἀχαΐας κατεπέστησαν (5627) ὁμοθυμαδὸν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον (5627) αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα,
WH – γαλλιωνος δε ανθυπατου οντος (5723) της αχαιας κατεπεστησαν (5627) [ οι ιουδαιοι ομοθυμαδον | ομοθυμαδον οι ιουδαιοι ] τω παυλω και ηγαγον (5627) αυτον επι το βημα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܰܐܠܺܝܳܘܢ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܕ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile