Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:28

New American Standard Version
Acts 17:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for in Him we live and move and exist, as even some of your own poets have said, 'For we also are His children.'
NA26 – Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν (5719) καὶ κινούμεθα (5743) καὶ ἐσμέν, (5748) ὡς καί τινες τῶν καθ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν, (5758) Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. (5748)
WH – εν αυτω γαρ ζωμεν (5719) και κινουμεθα (5743) και εσμεν (5719) ως και τινες των καθ υμας ποιητων ειρηκασιν (5758) του γαρ και γενος εσμεν (5719)
PES – ܒ݁ܶܗ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܝܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܺܝܢܰܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܗ݈ܽܘ ܛܽܘܗܡܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile