Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:27

New American Standard Version
Acts 17:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that they would seek God, if perhaps they might grope for Him and find Him, though He is not far from each one of us;
NA26 – ζητεῖν (5721) τὸν θεὸν εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν (5659) αὐτὸν καὶ εὕροιεν, (5630) καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. (5723)
WH – ζητειν (5721) τον θεον ει αρα γε ψηλαφησειαν (5659) αυτον και ευροιεν (5630) και γε ου μακραν απο ενος εκαστου ημων υπαρχοντα (5723)
PES – ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܡܥܰܩܒ݂ܺܝܢ ܘܡܶܢ ܒ݁ܶܪܝܳܬ݂ܶܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile