Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:2

New American Standard Version
Acts 17:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And according to Paul's custom, he went to them, and for three Sabbaths reasoned with them from the Scriptures,
NA26 – κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς (5756) τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν (5627) πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν,
WH – κατα δε το ειωθος (5756) τω παυλω εισηλθεν (5627) προς αυτους και επι σαββατα τρια διελεξατο (5662) αυτοις απο των γραφων
PES – ܘܥܰܠ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܫܰܒ݁ܶܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile