Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:10

New American Standard Version
Acts 17:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea, and when they arrived, they went into the synagogue of the Jews.
NA26 – Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἰς Βέροιαν, οἵτινες παραγενόμενοι (5637) εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν. (5713)
WH – οι δε αδελφοι ευθεως δια νυκτος εξεπεμψαν (5656) τον τε παυλον και τον σιλαν εις βεροιαν οιτινες παραγενομενοι (5637) εις την συναγωγην των ιουδαιων απηεσαν (5707)
PES – ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܫܪܰܘ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܠܫܺܝܠܳܐ ܠܒ݂ܶܪܳܘܰܐܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser: