Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:37

New American Standard Version
Acts 16:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Paul said to them, ""They have beaten us in public without trial, men who are Romans, and have thrown us into prison; and now are they sending us away secretly? No indeed! But let them come themselves and bring us out."
NA26 – δὲ Παῦλος ἔφη (5713) πρὸς αὐτούς, Δείραντες (5660) ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, (5723) ἔβαλαν (5627) εἰς φυλακήν· καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; (5719) οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες (5631) αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.
WH – ο δε παυλος εφη (5707) προς αυτους δειραντες (5660) ημας δημοσια ακατακριτους ανθρωπους ρωμαιους υπαρχοντας (5723) εβαλαν (5627) εις φυλακην και νυν λαθρα ημας εκβαλλουσιν (5719) ου γαρ αλλα ελθοντες (5631) αυτοι ημας εξαγαγετωσαν (5628)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܠܳܐ ܣܰܟ݂ܠܽܘ ܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܥܺܝܢ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܘܰܐܪܡܝܽܘܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܗܳܫܳܐ ܡܰܛܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܠܰܢ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile