Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:20

New American Standard Version
Acts 16:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and when they had brought them to the chief magistrates, they said, ""These men are throwing our city into confusion, being Jews,
NA26 – καὶ προσαγαγόντες (5631) αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν, (5627) Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν (5719) ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, (5723)
WH – και προσαγαγοντες (5631) αυτους τοις στρατηγοις ειπαν (5627) ουτοι οι ανθρωποι εκταρασσουσιν (5719) ημων την πολιν ιουδαιοι υπαρχοντες (5723)
PES – ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܐܣܛܪܰܛܺܓ݂ܶܐ ܘܰܠܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܕ݂ܰܠܚܺܝܢ ܠܳܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile