Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:16

New American Standard Version
Acts 16:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It happened that as we were going to the place of prayer, a slave-girl having a spirit of divination met us, who was bringing her masters much profit by fortune-telling.
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ πορευομένων (5740) ἡμῶν εἰς τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν (5723) πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι (5658) ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν (5707) τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. (5740)
WH – εγενετο (5633) δε πορευομενων (5740) ημων εις την προσευχην παιδισκην τινα εχουσαν (5723) πνευμα πυθωνα υπαντησαι (5658) ημιν ητις εργασιαν πολλην παρειχεν (5707) τοις κυριοις αυτης μαντευομενη (5740)
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢܰܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܦ݁ܶܓ݂ܥܰܬ݂ ܒ݁ܰܢ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܶܨܡܶܐ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܡܳܪܶܝܗ ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܒ݁ܩܶܨܡܳܐ ܕ݁ܩܳܨܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile