Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:32,41

New American Standard Version
Acts 15:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Judas and Silas, also being prophets themselves, encouraged and strengthened the brethren with a lengthy message.
NA26 – Ἰούδας τε καὶ Σιλᾶς, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, (5752) διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν (5656) τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν·
WH – ιουδας τε και σιλας και αυτοι προφηται οντες (5723) δια λογου πολλου παρεκαλεσαν (5656) τους αδελφους και επεστηριξαν (5656)
PES – ܘܰܒ݂ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܚܰܝܶܠܘ ܠܰܐܚܶܐ ܘܩܰܝܶܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܫܺܝܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  
Acts 15:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he was traveling through Syria and Cilicia, strengthening the churches.
NA26 – διήρχετο (5711) δὲ τὴν Συρίαν καὶ τὴν Κιλικίαν ἐπιστηρίζων (5723) τὰς ἐκκλησίας.
WH – διηρχετο (5711) δε την συριαν και [την] κιλικιαν επιστηριζων (5723) τας εκκλησιας
PES – ܘܪܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܒ݂ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ ܘܰܡܩܰܝܶܡ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile