Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:3

New American Standard Version
Acts 14:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore they spent a long time {there} speaking boldly {with reliance} upon the Lord, who was testifying to the word of His grace, granting that signs and wonders be done by their hands.
NA26 – ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν (5656) παρρησιαζόμενοι (5740) ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι (5723) ἐπὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι (5723) σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι (5738) διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.
WH – ικανον μεν ουν χρονον διετριψαν (5656) παρρησιαζομενοι (5740) επι τω κυριω τω μαρτυρουντι (5723) [ | [επι] ] τω λογω της χαριτος αυτου διδοντι (5723) σημεια και τερατα γινεσθαι (5738) δια των χειρων αυτων
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܗܽܘ ܡܰܣܗܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܒ݁ܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile