Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:6

New American Standard Version
Acts 13:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had gone through the whole island as far as Paphos, they found a magician, a Jewish false prophet whose name was Bar-Jesus,
NA26 – διελθόντες (5631) δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρον (5627) ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ὄνομα Βαριησοῦ,
WH – διελθοντες (5631) δε ολην την νησον αχρι παφου ευρον (5627) ανδρα τινα μαγον ψευδοπροφητην ιουδαιον ω ονομα [ βαριησους | βαριησου ]
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܽܘܗ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݁ܰܦ݂ܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܪܳܫܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪܫܽܘܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile