Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:48

New American Standard Version
Acts 13:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the Gentiles heard this, they {began} rejoicing and glorifying the word of the Lord; and as many as had been appointed to eternal life believed.
NA26 – ἀκούοντα (5723) δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον (5707) καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν (5656) ὅσοι ἦσαν (5713) τεταγμένοι (5772) εἰς ζωὴν αἰώνιον·
WH – ακουοντα (5723) δε τα εθνη εχαιρον (5707) και εδοξαζον (5707) τον λογον του [ θεου | κυριου ] και επιστευσαν (5656) οσοι ησαν (5707) τεταγμενοι (5772) εις ζωην αιωνιον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile